Ενημέρωση για την ετήσια Γενική Συνέλευση

Ενημέρωση για την ετήσια Γενική Συνέλευση Ενημέρωση για την ετήσια Γενική Συνέλευση

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας BALLTOWN HOLDINGS PUBLIC LIMITED (η "Εταιρεία") θα πραγματοποιηθεί στο Ξενοδοχείο Radisson Blu στην Λάρνακα, στην αίθουσα Ζήνων 1, την Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2019, και ώρα 18:30 μ.μ με την ακόλουθη ημερήσια διάταξη:


HMEΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ


1) Εξέταση της Ετήσιας Έκθεσης και των Οικονομικών Καταστάσεων για το οικονομικό έτος που έληξε την 31/12/2018.
2) Εκλογή Διοικητικών Συμβούλων.
3) Καθορισμός της αμοιβής των Διοικητικών Συμβούλων για το έτος 2019.
4) Διορισμός των ελεγκτών της Εταιρείας και καθορισμός της αμοιβής τους.
5) Οποιοδήποτε άλλο θέμα που μπορεί, σύμφωνα με τους κανονισμούς της Εταιρείας, να παρουσιαστεί στην Ετήσια Γενική Συνέλευση.

 
478